1415


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 77: #

jer. Antonij z Rumburku --- 19. 2. 2007
archimandrita Andrej (Kolomacký)

V sobotu 17.února sloužil Jeho Blaženost + Kryštof, archiepiskop pražský a metropolita českých zemí a Slovenska na pozvání církevní obce v Rumburku v chrámu na Strážném vrchu již tradiční zaupokojnou svatou liturgii u příležitosti výročí zesnutí archimandrity Andreje (Kolomackého).
Spolu s vladykou metropolitou sloužili za účasti několika desítek poutníků a místních věřících archimandrita Silvestr (Valjo) z Prahy, mitr. prot. Nikolaj Ončulenko z České Lípy a představený chrámu jer. Antonij Drda.
Po Božské liturgii následovala panychida nad hrobem archimandrity Andreje a společný oběd.
Jak na konci liturgie, tak také u trapezy byly objasněny otázky stavu rekonstrukce chrámu na Strážném vrchu, zřízení pohřebiště při chrámu a zamýšleného přenesení ostatků otce Andreje.

Klíčovou je pro přenesení ostatků otázka zřízení pohřebiště. V tomto směru se podařilo v uplynulém roce vyřešit základní těžkosti ve věci vlastnických poměrů a v současnosti probíhá složitý proces, který by měl být završen územním rozhodnutím příslušného stavebního úřadu. Lze předpokládat, že v tomto kalendářním roce by mohlo být pohřebiště úředně zřízeno, celá záležitost je však nesmírně složitá a náročná jak po stránce byrokratické, tak po stránce finanční.
Pokud jde o opravy chrámu, probíhají tyto postupně již devátým rokem. Celkové investice přesáhly již výrazně 2 mil. Kč, přičemž prostředky zatěžující naši církev resp. pražskou eparchii nebo její složky nepřesahují 4% (dotace MK činí zhruba 22%). Před námi je v podstatě poslední etapa oprav týkající se interiéru chrámu (historicky cenná vitráž, oprava ornamentální výzdoby) a prostranství před chrámem (vztyčení poklonného kříže apod.). Částka na opravu interiéru chrámu je vyčíslena na 250 000 Kč. Náklady na přenesení ostatků zatím nebyly specifikovány, ale budou jistě značné.

S Boží pomocí je vzhledem k nastíněným okolnostem možné uvažovat o termínu přenesení ostatků na podzim r. 2008 popř. v průběhu r. 2009.

Protože příprava chrámu a hřbitova na Strážném vrchu spěje ke svému završení, pravoslavná církevní obec s požehnáním Jeho Blaženosti + Kryštofa, archiepiskopa pražského a metropolity českých zemí a Slovenska se obrací i touto cestou na všechny, jimž je drahá památka stavitele chrámů otce archimandrity Andreje (Kolomackého) s prosbou o peněžitou podporu, která by umožnila dokončení oprav chrámu a přípravu slavnostního přenesení ostatků archimandrity Andreje. Své milodary můžete posílat na účet naší církevní obce 4018090217/0100, KB Rumburk příp. nás můžete uvědomit o svém daru libovolným vhodným způsobem (viz schematismus). Transparentnost využití Vašich darů je zcela samozřejmá a všem dobrodincům umožníme v případě zájmu kontrolu hospodárného a cíleného využití jimi darovaných částek.
Naše církevní obec též připravila s pomocí Bohu známých dobrodinců stručné materiály o archimandritovi Andreji v českém, ruském a řeckém jazyce tak, aby se o světlé památce našeho otce dozvěděli také naši pravoslavní bratří v zahraničí. Vydání materiálů a jejich distribuci opět brání jediné - nedostatek finančních prostředků. I zde prosíme a hledáme zbožné dobrodince.
Modlíme se v našem chrámu za všechny dárce milodarů a dobrodince našeho chrámu a ctitele památky archimandrity Andreje. Kéž Vás spasí Hospodin a odmění Vás svým požehnáním a milostí za Vaše milosrdenství a pomoc.
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz