1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 73: #

Administrátor --- 15. 2. 2007
K liturgickému období

Svátek "Obětování Páně". Setkání Pána se starcem Simeonem Bohopříjemcem.

Událost, která je připomínána tímto svátkem, je popsána v Lukášově evangeliu (2,22-40).
Podle ustanovení Mojžíšova zákona (Levit 12,1-8) přicházejí Josef Pěstoun a Panna Marie do Jerusalemského chrámu, kam s sebou přinášejí Dítě Ježíše čtyřicátý den po jeho narození. Podle vnuknutí Ducha Svatého přichází v tuto chvíli do chrámu spravedlivý starec Simeon a prorockým zrakem uzří v malém Ježíšovi zaslíbeného Mesiáše Izraele. Bere ho do náručí a pronese slova, která se v pravoslavné církvi zpívají každodenně v závěru večerní bohoslužby: "Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého, podle slova svého v pokoji, neboť viděly oči mé spasení tvé, které jsi připravil před obličejem všech lidí, světlo ke zjevení pohanům, a slávu lidu tvého israelského."

K obsahu svátku dodejme, že podle dávné tradice žil Simeon velice dlouho, téměř tři století. Ve své době byl jedním ze sedmdesáti překladatelů Bible z židovského do řeckého jazyka (3. století před Kristem). Když překládal proroka Isaiáše a došel až k místu: "Hle, panna v lůně svém počala a rodí syna," tak nejdříve hebrejské slovo alma, které značí jak "panna" tak i "mladá žena", převedl řeckým slovem parthenos, což je řecky výhradně "panna". V tu chvíli si však uvědomil - jak by mohla panna rodit? A tak chtěl škrtnout slovo "parthenos", ale zastavil ho anděl a bylo mu zvěstováno, že na vlastní oči uvidí tuto Pannu i její Dítě. Míjela léta, desetiletí. Odešli jeho současníci, přicházela nová, cizí pokolení. Jen slib anděla dával Simeonovi sílu nést břímě dlouhého života. A náhle mu Duch velí: "Jdi, nastal ten čas." Simeon spěšně přichází do chrámu, vidí a bere na ruce Dítě, dobrořečí a praví: Nyní propouštíš, Pane, služebníka svého..." Raduje se z propuštění z tíže pozemského života i ze strachu před smrtí.

Simeonovi bylo dáno vidět v tomto Dítěti "spásu ... všech národů" a přicházející "osvícení pohanů" i slávu pravého Izraele. Prorockým zrakem vidí přicházející otřesy světa, nečekaný pád jedněch a povstání jiných a to, že toto dítě bude "kamenem úrazu" pro některé.

Spolu se Simeonem prorokovala v chrámu i Anna, stará vdova, která žila při chrámu a sloužila Bohu půstem a modlitbou dnem i nocí. Podobně jako při narození Kristově se mu poklonili učení mágové z Persie i prostí pastýři, nyní se mu klanějí a žehnají - vzdělaný Simeon i prostá chrámová vdova. Nikdo z nich není vyvýšen nad druhé... Učení i prostí jsou si před Kristem rovni.

(Přeloženo z "days.ru")
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz