1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 71: #

Administrátor --- 14. 2. 2007
K liturgickému období

Právě byla masopustní neděle, která je v pravoslavné církvi zasvěcena tématu strašného soudu.

Biblické čtení masopustní neděle z Matoušova evangelia:

31  A když přijde Syn člověka v slávě své, a všichni svatí andělé s ním, tedy se posadí na trůnu velebnosti své,
32  A shromážděni budou před něj všickni národové. I rozdělí je na různo, jedny od druhých, tak jako pastýř odděluje ovce od kozlů.
33  A postavíť ovce zajisté na pravici své, kozly pak na levici.
34  Tedy dí Král těm, kteříž na pravici jeho budou: Pojďte požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.
35  Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne;
36  Nahý jsem byl, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.
37  Tedy odpovědí jemu spravedliví, řkouce: Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme tebe, žíznivého, a dávaliť jsme nápoj?
38  Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme tebe, anebo nahého, a přioděli jsme tebe?
39  Aneb kdy jsme tě viděli nemocného, aneb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?
40  A odpovídaje Král, dí jim: Amen pravím vám: Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.
41  Potom dí i těm, kteříž na levici budou: Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho.
42  Neboť jsem lačněl, a nedali jste mi jísti; žíznil jsem, a nedali jste mi píti;
43  Hostem jsem byl, a nepřijali jste mne; nah, a neodívali jste mne; nemocen a v žaláři jsem byl, a nenavštívili jste mne.
44  Tedy odpovědí jemu i oni, řkouce: Pane, kdy jsme tebe vídali lačného, neb žíznivého, aneb hostě, nebo nahého, neb nemocného, aneb v žaláři, a neposloužili jsme tobě?
45  Tedy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili.
46  I půjdou tito do trápení věčného, ale spravedliví do života věčného.


---------------

Strašný soud, popisovaný v Evangeliu, nastane na konci lidské historie, až "Syn člověka přijde ve slávě své a všichni svatí andělé s ním". Tehdy Pán usedne na trůn své slávy a shromáždí se před ním všechny národy, všichni do jednoho jsou potomci Adamovi. Všechny je Pán náhle rozdělí do dvou skupin. I bez žalobců a svědků Pán vidí, kdo kam míří, kdo si co zamiloval, kdo čemu odevzdal svou duši. Avšak aby ho nikdo nemohl obvinit ze zaujatosti a z předurčení někoho, kdo jde k záhubě nebo ke spáse, nechá Pán jistě každému říci poslední, svobodné slovo. Ať celý svět vidí to, co vždy viděl Pán.

Pán se nejprve obrátí k těm, kteří jsou po jeho pravici: "Pojďte, požehnaní Otce mého, abyste zdědili království, připravené vám od založení světa. Neboť jsem lačněl a dali jste mi najíst... Spravedlivci mu však odvětí..." Pán s jistotou říká, co mu spravedlivci odvětí. Je si jist, že mu nechápavě odpovědí: "Pane, kdy jsme tě takto viděli a posloužili jsme tobě?" Proč se zrovna takto ptají? Vždyť četli Evangelium a tudíž mj. i to, co čteme tuto neděli. Výborně znají slova, která Pán pronese dále: "Jak jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste to učinili." Spravedlivci dobře znali, že konat dobro bližnímu znamená konat je samotnému Pánu. Leč Pán ví, že mu spravedlivci neodvětí souhlasně ve smyslu: "Ano, Pane, my to známe, je to napsáno v 25. kapitole Matoušova evangelia." Pán ví, že bez ohledu na všechno, spravedlivci určitě odvětí tou svou nechápavou otázkou. Jelikož spravedlivý, i když se namáhá a snaží se splnit vše, co Pán ukládá, má před očima (místo svých skutků) vždy především Kříž Pána - toto hlavní, s ničím nesrovnatelné znamení Jeho lásky. Spravedlivý není schopen ani pomyslet na to, že by mohl něco dát Tomu, kdo sám dal všem všechno. A dokonce spravedlivý ani nepomyslí na to, že by byl schopen dát něco druhým lidem.

Poté se Pán obrátí k těm, co stanuli po jeho levici: "Jděte ode mne, prokletí, do ohně věčného, připraveného ďáblu a andělům jeho; neboť jsem lačněl a nedali jste mi jísti..." Avšak i těmto dává právo posledního slova. A navíc - tito jsou ve výhodnější situaci než spravedliví. I kdyby nečetli Evangelium, tak hle - právě mohli slyšet, jak odpověděli spravedliví, jak odmítali svoji spravedlivost a namítali dokonce i samotnému Bohu. A slyšeli, co řekl Pán spravedlivcům. Jenže tito druzí se přesto úporně obhajují, ospravedlňují se, jak se ospravedňoval boháč z podobenství o chudém Lazaru. Oni se prý ničím neprovinili. Podle jejich slov by z celé své duše sloužili Pánu, kdyby se jim zjevil. A zároveň po celý svůj život od sebe odstrkovali nabízenou ruku. A tak proběhl celý jejich život. Pán jim však poskytuje ještě poslední možnost. Proč by nemohli říci: "Ano, Pane, nic dobrého jsme neudělali ani tobě ani pro bližní, ale smiluj se nad námi podle velikého svého milosrdenství"...?

Někteří, kteří přemýšlejí nad tímto evangelijním čtením, vyvozují, že ke spáse je potřeba toto: pomáhej bližním, konej dobré skutky. A věrouka či bohoslužby - to vše je jen lidský výmysl. Jenže ve skutečnosti - bez pravé víry a bez přijímání svatých Tajin v chrámu - je prostě nemožné odpovědět tak, jak odpověděli spravedliví, čili takto ohodnotit svá díla! Je možné si myslet, že kdyby spravedliví souhlasili s tím, jak je Pán ohodnotil, a hříšníci by zaprosili o Jeho milost - úděl těch i oněch by byl opačný. Pán však ihned postavil jedny na pravou a druhé na levou stranu; věděl totiž, jak kdo odpoví. Svou láskou učinil vše pro to, aby všichni lidé odpověděli tak, jak odvětili ti první. Není jeho vina, že si někteří zakrývají oči a ucpávají uši.

"A půjdou tito do mučení věčného..." Poznamenejme jen: sami "půjdou" a nikoliv "budou odvlečeni". Půjdou kvůli svému vpravdě démonickému odporu vůči Bohu a jeho spravedlnosti.

(Přeloženo z "days.ru")
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz