1409


Ambon

Pravoslavný weblog a listárna. Určeno pro osvětu a misii.

Zobrazení příspěvku č. 50: #

Administrátor --- 15. 1. 2007
Z ruského tisku

Athonští mniši odsuzují setkání Benedikta XVI. s pravoslavnými hierarchy

Obyvatelé Svaté Hory Athos, pravoslavné republiky na severu Řecka, vyjádřili politování nad nedávným setkáním římského papeže Benedikta s pravoslavnými hierarchy. Koncem listopadu minulého roku papež navštívil Istanbul, kde se setkal s patriarchou konstantinopolským Bartolomějem, a v prosinci přijal hlavu Řecké pravoslavné církve, arcibiskupa Christodula.

"Takovéto počiny nejsou slučitelné s principy pravoslavného učení o Církvi," praví se v prohlášení athonských mnichů, které cituje agentura RIA Novosti s odvoláním na zprávy publikované v řeckých médiích.

Mniši jsou zvláště nespokojeni s tím, že papeže v Istanbulu uvítali jako zákonného římského biskupa a že Benedikt XVI. byl přítomen na pravoslavné liturgii nikoliv jako pouhý pozorovatel, nýbrž v posvátných (bohoslužebných) rouchách, a tímto způsobem přijímal bezprostřední účast na chrámové bohoslužbě. Dále papež spolu s pravoslavným klérem nahlas při liturgii recitoval modlitbu "Otče náš" a vyměnil si konstantinopolským patriarchou tzv. "políbení pokoje", což je tradiční obřad, vykonávaný kněžími při konání Tajiny eucharistie (přijímání).

"Toto vše má ještě větší význam než obyčejná společná modlitba, kterou - mimochodem - posvátná pravidla také zakazují. A to vše se děje i přes to, že papismus v ničem neodstoupil od svých heretických učení a politiky," prohlašují athonští mniši.

Athonské bratrstvo obrátilo svou kritiku i proti arcibiskupu Christodulovi. "Bránit křesťanské kořeny Evropy společně s papežem se může zdát bezbolestnou a pozitivní praxí, jelikož je zacílena na vytváření pokojných a humanistických svazků. Jenže současně s tím vzniká celá řada rozumných pochybností," praví se v prohlášení.

Athonští mniši tvrdí, že demonstrace "zdánlivé jednoty" pravoslavných s katolíky rozmazává obraz pravoslavné církve jako jediné pravé a vytváří předpoklady pro další rozkoly a rozdělení mezi věřícími.

Nehledě na tak ostrou kritiku svých vrchních hierarchů, mniši zdůrazňují svoji loajálnost konstantinopolskému patriarchovi, jemuž Athos přímo podléhá, i představiteli Řecké církve.

Tisíciletý rozkol pravoslavného a katolického křesťanství měl na začátku svůj původ v řadě rozporů ve věrouce (dogmatice), které se v průběhu času prohloubily množstvím kulturních a historických rozdílností. Pravoslavní a katolíci se navzájem považovali za heretiky a rozkolníky (schismatiky).

Kroky ke sblížení obou církví začaly být podnikány v uplynulých desetiletích. Několikrát byly součástí setkání i společné modlitby patriarchů konstantinopolských s římskými papeži. ... Na "mezikřesťanských konferencích" se posuzují cesty ke sblížení onou církví v otázkách věrouky.

Podobné kroky se setkávají s vážnou opozicí od konservativních věřících, zvláště od athonských mnichů, kteří jsou mezi pravoslavnými považováni za jednu ze základních autorit v duchovních otázkách. Jeden z dvaceti athonských monastýrů, Esfygmen, se vzbouřil proti konstantinopolskému patriarchovi a již několik desetiletí je ve stavu obléhání. Ostatní svatohorské monastýry jsou k patriarchovi loajální, ale periodicky mu vyjadřují svůj nesouhlas.

(Poznámka překladatele: výše zmiňované "prohlášení athonských mnichů" nepochází z monastýru Esfygmen, ale je vyjádřením zástupců všech monastýrů Svaté Hory Athos; pozn. překladatele)

RIA Novosti
Hlavní stránka Ambonu - standardní zobrazení všech příspěvků

Tematický přehled příspěvků Ambonu

Audionahrávky promluv z pravoslavného chrámu v Jihlavě.

Český pravoslavný web www.orthodoxia.cz